به وب سایت هلیا آلومینیوم خوش آمدید
تلفن تماس: 33882086(021)
سفارشی
 • سفارشی یک
 • سفارشی دو
 • سفارشی سه
خمکاری
 • قابلمه خمکاری
 • تشت خمکاری
 • سینی خمکاری
پرسی
 • قابلمه پرسی
 • پاتیل پرسی
 • تابه پرسی
چکشی
 • دیگ چکشی
 • قابلمه چکشی
 • پاتیل چکشی
محصولات هلیا آلومینیوم
  • 0 کمتر از 5 عدد

   پاتیل چکشی آلومینیوم ۵ من

   0 کمتر از 5 عدد

   ابتدا ورق آلومینیوم توسط دستگاه گل انداز، به صورت چکش خورده درمى آید، سپس ورق به صورت استوانه درآمده و بعد از چند مرحله جوش کارى و نورد شدن جاى جوش (جهت هموار شدن جاى جوشها) دسته خورده و احتیاجى به آبکارى ندارد.
   به سبب ضخامت زیاد کف و سنگینى آن، در برابر حرارت زیاد مقاوم و در کل داراى عمر بیشترى میباشد.

  • 0 کمتر از 5 عدد

   قابلمه چکشی ۲۰ من

   0 کمتر از 5 عدد

   ابتدا ورق آلومینیوم توسط دستگاه گل انداز، به صورت چکش خورده درمى آید. سپس ورق به صورت استوانه درآمده و بعد از چند مرحله جوش کارى و نورد شدن جاى جوش (جهت هموار شدن جاى جوشها) دسته خورده و احتیاجى به آبکارى ندارد.
   به سبب ضخامت زیاد کف و سنگینى آن، در برابر حرارت زیاد مقاوم و در کل داراى عمر بیشترى میباشد.
   قابلمه هاى چکشى جهت پخت برنج، آش، خورش و در کل جهت پخت مواد غذایى با حرارت زیاد مناسب میباشند.

  • 0 کمتر از 5 عدد

   قابلمه چکشی ۱۵ من

   0 کمتر از 5 عدد

   ابتدا ورق آلومینیوم توسط دستگاه گل انداز، به صورت چکش خورده درمى آید. سپس ورق به صورت استوانه درآمده و بعد از چند مرحله جوش کارى و نورد شدن جاى جوش (جهت هموار شدن جاى جوشها) دسته خورده و احتیاجى به آبکارى ندارد.
   به سبب ضخامت زیاد کف و سنگینى آن، در برابر حرارت زیاد مقاوم و در کل داراى عمر بیشترى میباشد.
   قابلمه هاى چکشى جهت پخت برنج، آش، خورش و در کل جهت پخت مواد غذایى با حرارت زیاد مناسب میباشند.

  • 0 کمتر از 5 عدد

   قابلمه چکشی ۱۲ من

   0 کمتر از 5 عدد

   ابتدا ورق آلومینیوم توسط دستگاه گل انداز، به صورت چکش خورده درمى آید. سپس ورق به صورت استوانه درآمده و بعد از چند مرحله جوش کارى و نورد شدن جاى جوش (جهت هموار شدن جاى جوشها) دسته خورده و احتیاجى به آبکارى ندارد.
   به سبب ضخامت زیاد کف و سنگینى آن، در برابر حرارت زیاد مقاوم و در کل داراى عمر بیشترى میباشد.
   قابلمه هاى چکشى جهت پخت برنج، آش، خورش و در کل جهت پخت مواد غذایى با حرارت زیاد مناسب میباشند.

  • 0 کمتر از 5 عدد

   قابلمه چکشی ۱۰ من

   0 کمتر از 5 عدد

   ابتدا ورق آلومینیوم توسط دستگاه گل انداز، به صورت چکش خورده درمى آید. سپس ورق به صورت استوانه درآمده و بعد از چند مرحله جوش کارى و نورد شدن جاى جوش (جهت هموار شدن جاى جوشها) دسته خورده و احتیاجى به آبکارى ندارد.
   به سبب ضخامت زیاد کف و سنگینى آن، در برابر حرارت زیاد مقاوم و در کل داراى عمر بیشترى میباشد.
   قابلمه هاى چکشى جهت پخت برنج، آش، خورش و در کل جهت پخت مواد غذایى با حرارت زیاد مناسب میباشند.

  • 0 کمتر از 5 عدد

   قابلمه چکشی ۸ من

   0 کمتر از 5 عدد

   ابتدا ورق آلومینیوم توسط دستگاه گل انداز، به صورت چکش خورده درمى آید. سپس ورق به صورت استوانه درآمده و بعد از چند مرحله جوش کارى و نورد شدن جاى جوش (جهت هموار شدن جاى جوشها) دسته خورده و احتیاجى به آبکارى ندارد.
   به سبب ضخامت زیاد کف و سنگینى آن، در برابر حرارت زیاد مقاوم و در کل داراى عمر بیشترى میباشد.
   قابلمه هاى چکشى جهت پخت برنج، آش، خورش و در کل جهت پخت مواد غذایى با حرارت زیاد مناسب میباشند.

  • 0 کمتر از 5 عدد

   قابلمه چکشی ۶ من

   0 کمتر از 5 عدد

   ابتدا ورق آلومینیوم توسط دستگاه گل انداز، به صورت چکش خورده درمى آید. سپس ورق به صورت استوانه درآمده و بعد از چند مرحله جوش کارى و نورد شدن جاى جوش (جهت هموار شدن جاى جوشها) دسته خورده و احتیاجى به آبکارى ندارد.
   به سبب ضخامت زیاد کف و سنگینى آن، در برابر حرارت زیاد مقاوم و در کل داراى عمر بیشترى میباشد.
   قابلمه هاى چکشى جهت پخت برنج، آش، خورش و در کل جهت پخت مواد غذایى با حرارت زیاد مناسب میباشند.

  • 0 کمتر از 5 عدد

   دیگ چکشی ۲۰ من

   0 کمتر از 5 عدد

   برای ساخت دیگ های چکشی ابتدا ورق آلومینیوم توسط دستگاه گل انداز، به صورت چکش خورده درمى آید. سپس ورق به صورت استوانه درآمده و بعد از چند مرحله جوش کارى و نورد شدن جاى جوش (جهت هموار شدن جاى جوشها) دسته خورده و احتیاجى به آبکارى ندارد.

   به سبب ضخامت زیاد کف و سنگینى آن، در برابر حرارت زیاد مقاوم و در کل داراى عمر بیشترى میباشد.
   مورد مصرف: دیگ هاى چکشى معمولاً براى پخت حلیم و برنج مورد استفاده قرار میگیرند.

  • 0 کمتر از 5 عدد

   دیگ چکشی ۱۲ من

   0 کمتر از 5 عدد

   برای ساخت دیگ های چکشی ابتدا ورق آلومینیوم توسط دستگاه گل انداز، به صورت چکش خورده درمى آید. سپس ورق به صورت استوانه درآمده و بعد از چند مرحله جوش کارى و نورد شدن جاى جوش (جهت هموار شدن جاى جوشها) دسته خورده و احتیاجى به آبکارى ندارد.

   به سبب ضخامت زیاد کف و سنگینى آن، در برابر حرارت زیاد مقاوم و در کل داراى عمر بیشترى میباشد.
   مورد مصرف: دیگ هاى چکشى معمولاً براى پخت حلیم و برنج مورد استفاده قرار میگیرند.

  • 0 کمتر از 5 عدد

   دیگ چکشی ۱۰ من

   0 کمتر از 5 عدد

   برای ساخت دیگ های چکشی ابتدا ورق آلومینیوم توسط دستگاه گل انداز، به صورت چکش خورده درمى آید. سپس ورق به صورت استوانه درآمده و بعد از چند مرحله جوش کارى و نورد شدن جاى جوش (جهت هموار شدن جاى جوشها) دسته خورده و احتیاجى به آبکارى ندارد.

   به سبب ضخامت زیاد کف و سنگینى آن، در برابر حرارت زیاد مقاوم و در کل داراى عمر بیشترى میباشد.
   مورد مصرف: دیگ هاى چکشى معمولاً براى پخت حلیم و برنج مورد استفاده قرار میگیرند.

  • 0 کمتر از 5 عدد

   دیگ چکشی ۸ من

   0 کمتر از 5 عدد

   برای ساخت دیگ های چکشی ابتدا ورق آلومینیوم توسط دستگاه گل انداز، به صورت چکش خورده درمى آید. سپس ورق به صورت استوانه درآمده و بعد از چند مرحله جوش کارى و نورد شدن جاى جوش (جهت هموار شدن جاى جوشها) دسته خورده و احتیاجى به آبکارى ندارد.

   به سبب ضخامت زیاد کف و سنگینى آن، در برابر حرارت زیاد مقاوم و در کل داراى عمر بیشترى میباشد.
   مورد مصرف: دیگ هاى چکشى معمولاً براى پخت حلیم و برنج مورد استفاده قرار میگیرند.

  • 0 کمتر از 5 عدد

   دیگ چکشی ۶ من

   0 کمتر از 5 عدد

   برای ساخت دیگ های چکشی ابتدا ورق آلومینیوم توسط دستگاه گل انداز، به صورت چکش خورده درمى آید. سپس ورق به صورت استوانه درآمده و بعد از چند مرحله جوش کارى و نورد شدن جاى جوش (جهت هموار شدن جاى جوشها) دسته خورده و احتیاجى به آبکارى ندارد.

   به سبب ضخامت زیاد کف و سنگینى آن، در برابر حرارت زیاد مقاوم و در کل داراى عمر بیشترى میباشد.
   مورد مصرف: دیگ هاى چکشى معمولاً براى پخت حلیم و برنج مورد استفاده قرار میگیرند.

بسته

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.