تابه هاى پرسى آلومینیوم هلیا ۱۰ رقم

0 out of 5 based on 0 customer ratings

تابه هاى پرسى هلیا در ١٠ سایز مختلف توسط دستگاه پرس هیدرولیک تولید میشود سپس با استفاده از فورمولاسیون چربى زدایى توسط اسید سولفوریک، اسید نیتریک و سودا، آبکارى میشود.
این تابه ها به سبب شکل ظاهرى ساده آن، بیشتر در آشپزخانه هاى صنعتى مورد استفاده قرار میگیرد.

سنجش

توضیحات

تابه ۱۰ رقم هلیا از ارتفاع: ١٠، ١٠ ، ١٠ ، ١١، ١٢، ١٣، ١۴ ، ١۵ ، ١۶، ١٩

وزن ۴ رقم ریز ۵٫۵ – وزن ٣ رقم میانه ٨ – وزن ٣ رقم بزرگ ١۶

وزن کل:٣٠