جاگوشتی آلومینیوم

0 out of 5 based on 0 customer ratings

جاگوشتی های آلومینیوم در ٣ اندازه مختلف توسط دستگاه خمکارى تولید و سپس با استفاده از فورمولاسیون چربى زدایى توسط اسید سولفوریک، اسید نیتریک و سودا، آبکارى میشود.
این جاگوشتی ها در آشپزخانه هاى صنعتى و رستورانها جهت نگهدارى گوشت مورد استفاده قرار میگیرد.

سنجش

توضیحات

کوچک: دهانه ۲۷، ارتفاع ۲۹، وزن ۱٫۵
متوسط: دهانه ۳۲، ارتفاع ۲۹، وزن ۱٫۸
بزرگ: دهانه ۳۶، ارتفاع ۳۰، وزن ۲٫۲